512

اهل کاشانم روزگارم بد نیست ...


اهل کاشانم

روزگارم بد نیست

تکه نانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی

مادری دارم، بهتر از برگ درخت

دوستانی، بهتر از آب روان

و خدایی که در این نزدیکی است

لای این شب بوها، پای آن کاج بلند

روی آگاهی آب، روی قانون گیاه

من مسلمانم

قبله ام یک گل سرخ

جانمازم چشمه، مهرم نور

دشت سجاده ی من

من وضو با تپش پنجره ها می گیرم

در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف

سنگ از پشت نمازم پیداست

همه ذرات نمازم متبلور شده است

من نمازم را وقتی می خوانم

که اذانش را باد، گفته باشد سر گلدسته ی سرو

من نمازم را، پی تکبیرة الاحرام علف می خوانم

پی قد قامت موج

کعبه ام بر لب آب

کعبه ام زیر اقاقی هاست

کعبه ام مثل نسیم، می رود باغ به باغ، می رود شهربه شهر

حجر الاسود من روشنی باغچه است

اهل کاشانم

پیشه ام نقاشی است

گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ، می فروشم به شما

تا به آواز شقایق که در آن زندانی است

دل تنهایی تان تازه شود

چه خیالی، چه خیالی، ... می دانم

پرده ام بی جان است

خوب می دانم، حوض نقاشی من بی ماهی است

اهل کاشانم

نسبم شاید برسد

به گیاهی در هند، به سفالینه ای از خاک سیلک

نسبم شاید، به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد

پدرم پشت دوبار آمدن چلچله ها، پشت دو برف

پدرم پشت دو خوابیدن در مهتابی

پدرم پشت زمان ها مرده است

پدرم وقتی مرد، آسمان آبی بود

مادرم بی خبر از خواب پرید، خواهرم زیبا شد

پدرم وقتی مرد، پاسبان ها همه شاعر بودند

مرد بقال از من پرسید: چند من خربزه می خواهی؟

من از او پرسیدم: دل خوش سیری چند؟

پدرم نقاشی می کرد

تار هم می ساخت، تار هم می زد

خط خوبی هم داشت

باغ ما در طرف سایه ی دانایی بود

باغ ما جای گره خوردن احساس و گیاه

باغ ما نقطه ی برخورد نگاه و قفس و آینه بود

باغ ما شاید، قوسی از دایره ی سبز سعادت بود

میوه ی کال خدا را آن روز، می جویدم در خواب

آب بی فلسفه می خوردم

توت بی دانش می چیدم

تا اناری ترکی بر می داشت، دست فواره ی خواهش می شد

تا چلویی می خواند، سینه از ذوق شنیدن می سوخت

گاه تنهایی، صورتش را به پس پنجره می چسبانید

شوق می آمد، دست در گردن حس می انداخت

فکر، بازی می کرد

زندگی چیزی بود، مثل یک بارش عید، یک چنار پر سار

زندگی در آن وقت، صفی از نور و عروسک بود

یک بغل آزادی بود

زندگی در آن وقت، حوض موسیقی بود

طفل پاورچین پاورچین، دور شد کم کم در کوچه ی سنجاقکها

بار خود را بستم، رفتم از شهر خیالات سبک بیرون

دلم از غربت سنجاقک پر

من به مهمانی دنیا رفتم

من به دشت اندوه

من به باغ عرفان

من به ایوان چراغانی دانش رفتم

رفتم از پله ی مذهب بالا

تا ته کوچه ی شک

تا هوای خنک استغنا

تا شب خیس محبت رفتم

من به دیدار کسی رفتم در آن سر عشق

رفتم، رفتم تا زن

تا چراغ لذت

تا سکوت خواهش

تا صدای پر تنهایی

چیزها دیدم در روی زمین

کودکی دیدم ماه را بو می کرد

قفسی بی در دیدم که در آن، روشنی پرپر می زد

نردبانی که از آن، عشق می رفت به بام ملکوت

من زنی را دیدم، نور در هاون می کوبید

ظهر در سفره ی آنان نان بود، سبزی بود، دوری شبنم بود

کاسه ی داغ محبت بود

من گدایی دیدم، در به درمی رفت آواز چکاوک می خواست

و سپوری که به یک پوسته ی خربزه می برد نماز

بره ای را دیدم، بادبادک می خورد

من الاغی دیدم، یونجه را می فهمید

در چرا گاه نصیحت گاوی دیدم سیر

شاعری دیدم هنگام خطاب، به گل سوسن می گفت : شما

من کتابی دیدم، واژه هایش همه از جنس بلور

کاغذی دیدم، از جنس بهار

موزه ای دیدم، دور از سبزه

مسجدی دور از آب

سر بالین فقیهی نومید، کوزه ای دیدم لبریز سؤال

قاطری دیدم بارش انشا

اشتری دیدم بارش سبد خالی پند و امثال

عارفی دیدم بارش تنناها یاهو

من قطاری دیدم، روشنایی می برد

من قطاری دیدم، فقه می برد و چه سنگین می رفت

من قطاری دیدم، که سیاست می برد ( و چه خالی می رفت.)

من قطاری دیدم، تخم نیلوفر و آواز قناری می برد

و هواپیمایی، که در آن اوج هزاران پایی

خاک از شیشه ی آن پیدا بود :

کاکل پوپک

خالهای پر پروانه

عکس غوکی در حوض

و عبور مگس از کوچه ی تنهایی

خواهش روشن یک گنجشک، وقتی از روی چناری به زمین می آید

و بلوغ خورشید

و هم آغوشی زیبای عروسک با صبح

پله هایی که به گلخانه ی شهوت می رفت

پله هایی که به سردابه ی الکل می رفت

پله هایی که به بام اشراق

پله هایی به سکوی تجلی می رفت

مادرم آن پایین

استکان ها را در خاطره ی شط می شست

شهر پیدا بود

رویش هندسی سیمان، آهن، سنگ

سقف بی کفتر صدها اتوبوس

گل فروشی گلهایش را می کرد حراج

در میان دو درخت گل یاس، شاعری تابی می بست

پسری سنگ به دیوار دبستان می زد

کودکی هسته ی زردآلو را، روی سجاده ی بیرنگ پدر تف می کرد

و بزی از خزر نقشه ی جغرافی، آب می خورد

بند رختی پیدا بود: سینه بندی بی تاب

چرخ یک گاری در حسرت واماندن اسب

اسب در حسرت خوابیدن گاری چی

مرد گاری چی در حسرت مرگ

عشق پیدا بود، موج پیدا بود

برف پیدا بود، دوستی پیدا بود

کلمه پیدا بود

آب پیدا بود، عکس اشیا در آب

سایه گاه خنک یاخته ها در تف خون

سمت مرطوب حیات

شرق اندوه نهاد بشری

فصل ول گردی در کوچه ی زن

بوی تنهایی در کوچه ی فصل

شاعر: سهراب سپهری